Dr Kaushik Lahiri

Dr Kaushik Lahiri is a Locum Consultant in Emergency Medicine at Scunthorpe General Hospital